Sidst revideret: 09/11/2020

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med din ansøgning om at blive sæddonor eller hvis du får foretaget en sædanalyse, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Hvis du efterfølgende bliver godkendt som donor, indsamler og behandler vi ligeledes en række oplysninger om dig. Vi har beskyttelse af dine personoplysninger og fortrolighed som højeste prioritet.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Først beskrives behandlingen af personoplysninger for donoransøgere og sædanalysekunder. Derefter beskrives behandlingen af personoplysninger for godkendte donorer på kontrakt.

 

 

Donoransøgere og sædanalysekunder

Typer af oplysninger

Donoransøgere

Klinikken indsamler og behandler under godkendelsesproceduren følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, arbejdsrelationer, uddannelse, foto, erstatnings-cpr., højde, vægt, øjenfarve.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests mv.), oplysninger om seksuelle forhold, straffeattest, race og etnisk oprindelse samt genetisk materiale i form af sædprøver og blodprøver.

Kunder, der får foretaget en sædanalyse

Hvis du får foretaget en sædanalyse, indsamler og behandler klinikken følgende typer af personoplysninger om dig:

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (oplysning om din sædkvalitet) samt genetisk materiale i form af sædprøven.

 

Formål

Vi behandler donoransøgeres personoplysninger til følgende formål:

 • At kunne gennemføre den screenings- og godkendelsesprocedure, der er påkrævet i bl.a. Vævslovgivningen og i klinikkens interne betingelser for at kunne blive godkendt som sæddonor.

Vi behandler oplysninger på kunder, der får foretaget en sædanalyse, til følgende formål:

 • At kunne udføre sædanalysen og efterfølgende formidle resultatet af analysen til dig.
 • At kunne håndtere evt. betaling for sædanalysen.

Derudover kan vi behandle personoplysningerne til følgende generelle formål:

 

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder Vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, fx
  • Dokumentations- og journalpligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os, men som donoransøger må du dog ikke fortie sygdomsoplysninger. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor. Eksempelvis vil du ikke kunne få foretaget en sædanalyse. Som donoransøger vil du ikke kunne gennemgå den nødvendige godkendelsesprocedure og derved ikke blive godkendt som sæddonor.

 

Kilder

Vi modtager primært personoplysningerne fra dig selv.
Er du donoransøger indsamler vi i nogle tilfælde personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Er du donoransøger, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, herunder din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig), hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt donorgodkendelsesforløb.
 • Ved donoransøgeres test af blod-/urinprøver videregives prøverne til laboratorier.

Vi videregiver ikke oplysninger på kunder, der får foretaget en sædanalyse.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Donoransøgere

Til brug for screenings- og godkendelsesproceduren som sæddonor indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (a), (b) og (c), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2) (a), (b) og (h).

 • Udover den nævnte Vævslovgivning m.fl. er vi i visse tilfælde forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig efter reglerne om patientbehandling i medfør af Autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.

Kunder, der får foretaget en sædanalyse

 • De almindelige personoplysninger indsamles i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (b), mens de følsomme personoplysninger indsamles og behandles i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2) (a).

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Konsekvensen er, at du ikke vil kunne blive godkendt som sæddonor eller få foretaget en sædanalyse.

Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter:

 • IT-softwareudbyder (Microsoft)
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma
 • Testlaboratorier

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.

 • Har du fået foretaget en sædanalyse, sletter vi alle dine data efter senest 6 måneder.
 • Er du donoransøger, og bliver du ikke bliver godkendt til donorprogrammet, slettes alle dine data som udgangspunkt senest 6 måneder efter, du meddeles afslag.
 • Hvis klinikkens læge tager del i screeningsproceduren af donoransøger, fx ved lægeundersøgelse, eller hvis lægen giver dig tilbagemelding på diverse tests, har vi i henhold til Journalføringsbekendtgørelsen pligt til at føre dette til journal og at opbevare journaloplysningerne i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.
 • Der kan endvidere opstå særlige tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, fx i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
 • Hvis du godkendes som donor, vil du i forbindelse med indgåelsen af kontrakten for donorer få gennemgået privatlivspolitikken for godkendte donorer på kontrakt. Heri fremgår bl.a., at dine oplysninger vil blive opbevaret i 30 år efter klinisk brug af din donorsæd.

 

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til klinikkens behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte klinikken.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Klinikken har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Klinikken har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk .

 

Kontakt eller klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os, se kontaktoplysninger nedenfor.
Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Henvendelse for donoransøgere og sædanalysekunder kan ske til:

Dataansvarlig er:
Diers Klinik ApS
Store Torv 8, 3. sal,
8000 Aarhus C
E-mail: info@diersselected.dk
Tlf.: 51318587

 

 

Godkendte donorer på kontrakt

Typer af oplysninger

Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, arbejde/erhverv, uddannelse, foto, erstatnings-cpr., højde, vægt, øjenfarve. Endvidere udarbejdes en udvidet profil, hvori donor afgiver en række oplysninger om fritidsinteresser, barndomsminder, personlighed m.v.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)
Helbredsoplysninger (fx journaloplysninger, prøvesvar, tests mv.), oplysninger om seksuelle forhold (risikoadfærd), straffeattest, race og etnisk oprindelse samt genetisk materiale i form af sædprøver og blodprøver.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål :

 • Hovedformålet med behandlingen af personoplysningerne er at overholde de standarder, der er fastsat for kvalitet og sikkerhed ved udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af sædceller samt assisteret reproduktion med donorsæd. Reglerne er fastsat i EU-direktiv om Væv og Celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven, Vævsbekendtgørelsen, Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, fx:
  • Løbende testning og helbredsundersøgelse under donors deltagelse i donorprogrammet.
  • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller laboratorier som en del af disse løbende undersøgelser og testning.
  • Udredning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger.
  • Formidling af kontakt mellem åbne donorer og donorbørn, der henvender sig efter det fyldte 18. år.
 • Præsentation af donor på klinikkens hjemmeside (alle persondata præsenteres i pseudonymiseret form),
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder Vævslovgivningen, EU’s Databeskyttelsesforordning, Databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, fx:
  • Dokumentations- og journalpligt.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os, men som donor må du dog ikke fortie sygdomsoplysninger. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at du ikke vil kunne virke som sæddonor hos klinikken.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt i det konkrete donorforløb, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere (oplysningerne bliver, så vidt det er muligt, alene videregivet i pseudonymiseret form):

 • Myndigheder efter reglerne i Vævsdirektivet, Vævslovgivningen og Lov om assisteret reproduktion og særlovgivning, fx Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.
 • Fertilitetsklinikker, vævscentre, hospitaler, læger og andre sundhedspersoner efter reglerne i vævsdirektivet, vævslovgivningen, lov om assisteret reproduktion og særlovgivning, herunder i andre lande efter national lovgivning.
 • Kunder
 • Donorbørn af ID-release donorer, der ønsker kontakt med deres donor efter det fyldte 18. år
 • Laboratorier
 • Fragtfirma

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Vævsdirektivet, Vævslovgivningen og Lov om assisteret reproduktion. Derudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig efter reglerne om patientbehandling i medfør af Autorisationslovens kap. 6, Bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • I relation til Databeskyttelsesforordningens regler indsamles, behandles og videregives de almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6(1) (a), (b) og (c), og de følsomme personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2) (a), (b), (f), (h) og (i).

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter: :

 • IT-softwareudbyder (Microsoft)
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma
 • Testlaboratorier

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Journaloplysninger, herunder helbredsoplysninger, oplysninger om race, etnicitet, seksuelle forhold og genetiske data samt identifikationsoplysninger opbevares i minimum 30 år efter klinisk brug af hensyn til at sikre sporbarhed fra donor til recipient og vice versa, hvilket er et lovkrav, jf. Vævslovens §12 og Vævsbekendtgørelsens §§ 16 og 21. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, fx i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til klinikkens behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte klinikken.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Klinikken har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Klinikken har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk .

 

Kontakt eller klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os, se kontaktoplysninger nedenfor.

 

Henvendelse for donoransøgere og sædanalysekunder kan ske til:

Dataansvarlig er:
Diers Klinik ApS
Store Torv 8, 3. sal,
8000 Aarhus C
E-mail: info@diersselected.dk
Tlf.: 5131 8587

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk .

 

– TILBAGE TIL FORSIDE –